Página inicial > Axé > K > Kult > Po Co Wolnoœæ

Po Co WolnoϾ

Kult


Przemówienie z dnia siódmego roku bie¿acego

WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Macie przecie¿ telewizjê
WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Macie przecie¿ Interwizjê, Eurowizjê
WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Macie przecie¿ tyle pieniêdzy
WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
I bêdziecie ich mieæ coraz wiêcej

Maszerujmy ramiê w ramiê
Ku s³oñcu œwiata nowego
Budujemy nowy most
Imienia przewodnicz¹cego
Maszerujmy ramiê w ramiê
Ku s³oñcu œwiata nowego
Zbudujemy nowy most
Imienia przewodnicz¹cego

WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Macie przecie¿ do pracy autobusy
WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
I bezp³atny przydzia³ spirytusu
WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Macie komu oddawaæ czeœæ
WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Dostaliœcie te¿ Mundial '86

Maszerujmy ramiê w ramiê
Ku s³oñcu œwiata nowego
Zbudujemy nowy most
Imienia przewodnicz¹cego
Maszerujmy ramiê w ramiê
Ku s³oñcu œwiata nowego
Zbudujemy nowy most
Imienia przewodnicz¹cego

WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Macie przecie¿ filmy fantastyczne
WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Czasem zezwolenie demonstracji ulicznych
WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Z ka¿dej wystawy dobrobyt tryska
WolnoϾ. Po co wam wolnoϾ?
Macie przecie¿ chleb i igrzyska

Maszerujcie ramiê w ramiê
Ku s³oñcu œwiata naszego
Wszyscy po³o¿ycie g³owy
Za przewodnicz¹cego

Czy s³yszysz, czy s³yszysz
Co tu dzieje siê od lat
Jaki wokól siebie szum wytwarza ten fatalny œwiat
Co za fatalny œwiat
Podzielony granicami
Z ludŸmi, których kochasz
Rozmawiasz tylko listami
Czujesz ich jedynie przy pomocy pocztowego kleju
Tylko dlatego, ¿e mieszkaj¹ w innym kraju
Na tym œwiecie ka¿dy jest zach³anny i pazerny
Na tym œwiecie ka¿dy chce pieni¹dze i koncerny
Kilku frajerów rz¹dzi œwiata tego polityk¹
Najpotê¿niejsi z nich myœl¹ o w³adzy nad galaktyk¹
Co za fatalny œwiat
Przemówienia z dnia siódmego
Co za okropny œwiat
Roku bie¿¹cego

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS