Página inicial > Axé > K > Kult > Brooklyñska Rada ¿ydów

Brooklyñska Rada ¿ydów

Kult


Na granicy miêdzy bo¿nicami zebra³a siê rada rozumnych
"Co pocz¹æ, by m³odzi zaczeli jak kiedyœ zachodziæ do domów œwi¹tynnych?"
By starsi nie stali pod deszczem co run¹³ ze wszystkich zebranych wstydów
Bêdzie to krótka opowieœæ o Brooklyñskiej Radzie ¯ydów

M³odzi chc¹ czegoœ zupe³nie innego od tego co chcieliby starsi
Stary rabin tak mówi³, przyklasneli mu wszyscy niemal¿e
M³odzi œwiat inny dostaj¹ niŸli starsi dostali
Teraz oklaski rozleg³y siê nawet z najdalszej czêœci sali

Refren:
£¹ka na niebie siê koñczy
Ja tañczê, tañczê na s³oñcu
S³owo, na które czeka³em
Pad³o z Twoich ust w koñcu
Tañczê, ja tañczê na ³¹ce
Przecie¿ ³¹ka to s³oñce
M¹drze œwiat zosta³ stworzony
Dziêki za to Ci Ojcze

Tu na Williamsburgu tak ma³o m³odzie¿y zaszczyca wizyta swoja Pana
Dla nich ktoœ wielki to Beastie Boys, czy nawet czasem muzyka czarna, Aj Waj!
Mogliœcie s³uchaæ co wam mówili, dotrzymaæ te¿ by³o z nimi umów
Kiedy rozmawiaæ z wami chcieli jeszcze radzi³a Brooklyñska Rada ¯ydów

Refren

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS