Página inicial > D > Dzem > Whisky

Whisky

Dzem


Mówi¹ o mnie w mieœcie - co z niego za typ
Wci¹¿ chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd
Brudny, niedomytek - w stajnie ci¹gle œpi
Czego czukasz w naszym mieœci
IdŸ do diab³a - mówi¹ ludzie pe³ni cnót
Ludzie pe³ni cnót

Chcia³em kiedyœ zm¹drzeæ, po ich stronie byæ
Spaæ w czystej poœcieli, œwie¿e mleko piæ
Naprwdê chcia³em zm¹drzeæ i po ich stronie byæ
Pomyœla³em wiêc o ¿onie aby staæ siê jednym z nich
Staæ siê jednym z nich

Mia³em na oku hacjendê - wspania³¹ mówiê wam
Lecz nie chcia³e tam zamieszkaæ, ¿adna z piêknych dam
Wszystkie œmia³y siê wo³aj¹c, wo³aj¹c za mn¹ wci¹¿
Bardzo ³adny frak masz Billy, ale kiepski by³by z ciebie m¹¿
Kiepski by³by m¹¿

Whisky - moja ¿ono - jednak tyœ najlepsz¹ z dam
Ju¿ mnie nie opuœcisz nie nie bêdê sam
Mówi¹ - chisky to nie wszystko, mo¿na bez niej ¿yæ
Lecz nie wiedz¹ o tym, ¿e - ¿e najgorzej to
To samotnym byæ, to samotnym byæ - nie
Nie chcê ju¿ samotnym byæ - nie...

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS